ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 20

ഓർമ്മകൾ


ചില ഓർമ്മകൾ വാതിലിനു മുന്നിൽ വന്നു നില്ക്കും
- ഒരു പരിചയവുമില്ലാതെ .
ശാഠ്യം പിടിച്ച പോലെയും
ദേഷ്യം പിടിച്ച പോലെയും
വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു തിരിച്ചടിച്ച്
പിണങ്ങിയടയുന്നു
ഈ വാതിലുകളുടെ വലിപ്പം വളരെക്കൂടുതലാണ്

***************************************************

ചില ഓർമ്മകൾ പുഴുവിന്റെ മുട്ടയോളം ചെറുത്
പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ മധുരം നുണയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാകും
പുളഞ്ഞു പുറത്തു വരിക

**************************************************

പുഴയോരത്തോ കടലോരത്തോ
കനത്ത മഴയത്ത് അങ്ങനെ നനഞ്ഞു കിടക്കും
- ചില മിന്നലോർമ്മകൾ


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ