ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 16

ഊന്നുവടി

വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാക്കിയപ്പോൾ
ഊന്നുവടി പരിഭവിച്ചു - ഞാൻ യുവാവാണ് 
വാർദ്ധക്യം പ്രതിവചിച്ചു - ഞാൻ വൃദ്ധനല്ല , നിന്നെക്കാൾ യോഗ്യനായ യുവാവാണ് 
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ