വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 14

വിഷു

നിൻറെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് 
എൻറെ നിറവുണ്ടായതെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ 
എന്റേതും നിന്റേതുമായ 
എന്നാൽ എന്റേതും നിന്റേതുമല്ലാത്ത 
ഈ ഭൂമിയുടെ വസന്തത്തെ 
നമുക്കൊരുമിച്ച് പങ്കിടാമെന്ന 
മറ്റൊരു സമത്വസുന്ദരസങ്കല്പത്തെ വാഴ്ത്തി 
ആശംസിക്കാം വിഷുമംഗളം 
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ