ചൊവ്വാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 19

കരിമരുന്ന്


വിഹഗങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി തീർത്ത
വിഹായാസ്സിന്റെ വിസ്തൃതിക്കു മേലേ
സമൃദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
പരിശുദ്ധിയിൽ
ചിന്നിച്ചിതറി
ആഹ്ലാദിച്ച്
വിസ്മയമായ് വിസ്മൃതമാകാൻ
വെമ്പിനില്ക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്..
പക്ഷേ സ്നേഹമെന്നവകാശപ്പെടുന്ന
(കണ്ണീർ,മഴ തുടങ്ങിയ ) ചില ജലരൂപങ്ങളിൽ
നനഞ്ഞു കുതിർന്നു പൊട്ടാനാകതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ