വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 29

മുഖം‌മൂടികള്‍

മുള്ളിനു പൂവു്‌,
പൂവിനു വര്‍ണ്ണം
വര്‍ണ്ണത്തിനഴകു്
അഴകിനു ഗന്ധം
മുഖം‌മൂടികള്‍!

ദൃശ്യത്തിനു വരകള്‍

വാക്കുകള്‍ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി വരികള്‍ മുഖം‌മൂടി തീര്‍ത്തു
കവിതയുടെ അര്‍ത്ഥമുഖത്തിനും...

എനിക്കോ?
എന്റെ മുഖം‌ തന്നെ എന്റെ മുഖം‌മൂടി

ജീവിതത്തിനു പക്ഷേ മുഖവുമില്ല മുഖം‌മൂടിയുമില്ല..