ചൊവ്വാഴ്ച, ഏപ്രിൽ 19

അസൂയ

കാക്കയ്ക്ക് കൊക്കിനോടുണ്ടെന്ന്
കൊക്കുകൾ പറഞ്ഞുനടക്കുന്നതായി
കാക്കയും കൊക്കുമല്ലാത്തവർ
സ്ഥിരമായ് പറഞ്ഞുനടക്കുന്നതെന്തോ - അത്
ശരിയ്ക്കും കാക്കയ്ക്ക് കൊക്കിനോട് .., അല്ല ,
കൊക്കിന് കാക്കയോട് അസൂയ ഉണ്ട്

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ