വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 15

വവ്വാൽ

സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകടച്ചവിടിവിടെപ്പാറുന്നു 
പലതൂവൽ കൊഴിയുന്നു 
തിരിതാണൊരു നേരത്തെപ്പോഴോ 
കടവാവൽ ചിറകൊച്ച 
പിന്തുടർന്നെത്തുമ്പോൾ 
തല്കീഴായ്ത്തൂങ്ങുന്ന കറുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും 
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ