ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 16

കാഴ്ച്ച

കനത്ത് കനത്തിനിയും കനക്കാനാവാതെ
ഇരുണ്ട് ഇരുണ്ടിനിയും ഇരുളാനാവാതെ
കുളിര് , ഇരുള് ..
കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിനിയും കരയാനാകാതെ
പെൺകുട്ടി ..
നിശ്ചലമായ് നിശ്ചലമായ് പിന്നെയും നിശ്ചലമാകാതെ 
നാഴികമണി ശൂന്യമായി
കണ്ട് കണ്ട് പിന്നെയും കണ്ട് അങ്ങനെ നിന്ന കാഴ്ച്ച
മറന്ന് മറന്ന് പിന്നെയും മറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ