വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 12

ശീതീകരിച്ച ഒരു നിമിഷം

അശ്രുവീണാകെപ്പടര്‍ന്ന ചിത്രത്തിന്റെ-
യവ്യക്തനര്‍ത്ഥവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ പോലെ...
മരവിച്ചൊരോര്‍മ്മയില്‍ തൊട്ടപോലെ, മനം
മിഴികളില്‍ നിന്നു വേര്‍പെട്ട പോലെ....

ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 9

മണ്ണിര എന്റെ ഗുരു

എന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു ഗുരു മണ്ണിര:
പുറം ലോകത്തിന്റെ അറപ്പുതീണ്ടിയ നോട്ടങ്ങളെ
ക്ഷണിച്ചു വരുത്താനായി മാത്രം പുറത്തുവരാതിരിക്കുക!
എന്റെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു്‌ ഗുരു മണ്ണിര:
കഴിഞ്ഞവയ്ക്കു നേരെ അന്ധനായിരിക്കുക!
എന്റെ വാക്കുകള്‍ക്കും ഗുരു മണ്ണിര:
നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുക!
കാരണം ശബ്ദം ഉന്നതങ്ങളില്‍ നിന്നു
താഴ്വാരങ്ങളിലേക്കു നിപതിക്കേണ്ടവ-ആജ്ഞയായും അശരീരിയായും!