ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 20

ജലരേഖ

പക്ഷികൾക്കും മരങ്ങളുടെ വേരുകൾക്കുമൊക്കെ
എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകാത്ത
പറമ്പിന്റെ അതിര് പോലെ
ചില സ്വകാര്യ ദു:ഖങ്ങളും
പലപ്പോഴും നമുക്കു തന്നെ തെറ്റിപ്പോകും
അതിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ ഘടനയും സമവാക്യവുമൊക്കെ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ