ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 17

പിഴവുകള്‍

മാസമെത്താതെ യൌവ്വനത്തെ
പെറ്റു കൌമാര വിഭ്രമം!
ഗ്രീഷ്മമാസത്തണലണഞ്ഞു
ശൈത്യരാവിന്‍ കിനാവുകള്‍!
വീഥിയല്ലാ വീഥിതേടിയ
സത്യസൌന്ദര്യയാത്രികര്‍!
നേരിലും നേരത്തിലും ഞാന്‍
‍കണ്ടതെത്ര പിഴവുകള്‍!
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ