വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 14

എനിക്കു വേണ്ടാത്തവ

നിമിഷങ്ങളെ മോഹമുത്തുകളാക്കി ഞാന്‍
‍കോര്‍ക്കുവാനാകാതെ ദൂരേയ്ക്കെറിഞ്ഞ,വ-
യാരോ പെറുക്കിയെടുത്തുപോട്ടെ!;യതു-
മല്ലെങ്കില്‍ മറവി തന്‍ ചേറ്റില്‍പ്പുതയട്ടെ!
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ