തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 9

രണ്ടു്‌ ഈരടികള്‍

1. ഇരയ്ക്കുമുന്നിലുമിരന്നു നില്ക്കണം!
ഇനിയവയ്ക്കും ശക്തിയുണ്ടേ!

*************************

2. കോട്ട പണിഞ്ഞു ഞാന്‍ തീര്‍ന്നില്ല; തീരാത്ത
തെറ്റുകളിഷ്ടികക്കൂട്ടമായ് കൂടുന്നു!

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ