വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 12

ശലഭങ്ങള്‍

തപസ്സുചെയ്തു വരംകൊണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്താല്‍
സൌന്ദര്യത്തിന്റെ ലിപികളില്‍
ആകര്‍ഷണത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍
ആത്മചരിതത്തിന്റെ കവിത കുറിക്കുകയാണു ശലഭങ്ങള്‍
പറന്നപ്പോളൊന്നുമ്മ വയ്ക്കാനായുന്ന പൂക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല,
ഇഴഞ്ഞപ്പോളേറെ വെറുത്ത ഇലകള്‍ക്കു വേണ്ടിയും...........
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ