ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 10

പെറുക്കിയോട്..

പെറുക്കിയോട്..
എന്തു ചെയ്യുന്നു?
അറിയില്ല
മടുക്കുന്നില്ലേ?
ഉവ്വ്‌ എങ്കിലും ഇല്ല
ഭാണ്ഡത്തിലെന്താണു്?
ഒന്നുമില്ല
എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു?
അറിയില്ല
ആരാണു നീ?
മനുഷ്യന്‍
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ