ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 1

ഒരു പിറവിക്കു കൂടി

എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി നീയും പിറന്നു.
കൃത്യമായ ആയുസ്സോടെ ..
ഇനിയുള്ള യാത്രയില്‍
ചിലര്‍ നിന്നെ വെറുക്കും ചിലര്‍ സ്നേഹിക്കും.
സ്നേഹിക്കാന്‍ ഇന്നു നിന്റെ ജന്മവേളയിലെങ്കിലും ഒരുപാടുപേരുണ്ടാകും.
എന്തായാലും എന്റെ വക ഒരു മുത്തം-2008നു
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ