വ്യാഴാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 31

രണ്ടു കവിതകള്‍

സുഹൃത്തിനു........ സ്നേഹിതനു......


ശാന്തസൌഹാര്‍ദ്ദമേ, നീയെന്‍ സതീര്‍ത്ഥ്യനില്‍
കൂടൊരുക്കാന്‍ വന്ന വെണ്‍കപോതം!

ഞാനെന്നുമെന്നും നിനക്കായി സല്ലാപ-

നെന്മണി വാരി വിതറിടുന്നു!

ദീര്‍ഘകാലം നിനക്കായുസ്സു നേരുന്നു,
നിന്‍ ചിറകേറിയ സൌമ്യതയ്ക്കും!

തിരകളേ....

എന്നെത്തിരക്കിവന്നപ്പോള്‍ കരുതി ഞാന്‍

നിങ്ങളെന്‍ സ്നേഹിതരാകുമെന്ന്..

വന്നടുത്തപ്പഴോ, തിരകളേ, നിങ്ങള്‍ക്കി-

തെന്ത്? വെറുപ്പോ? പരിഭവമോ?

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ